You are here:: Hàm BS_VLOOKUP tìm kiếm và trả về mảng giá trị động
 
 

Hàm BS_VLOOKUP tìm kiếm và trả về mảng giá trị động

Hàm Vlookup trong Excel chỉ có thể tìm một giá trị và trả về một giá trị. Hàm BS_VLOOKUP trong Add-in A-Tools 7.4 cho phép tìm nhiều giá trị và trả về một hoặc nhiều giá trị với nhiều điều kiện tìm linh hoạt.

Video hướng dẫn (Phần 1)

Video hướng dẫn (Phần 2)

Tải phần mềm Add-in A-Tools miễn phí tại đây