You are here:: Các bài học hay VBA trong Excel
 
 

VBA trong Excel

Các phương pháp để đo thời gian thực thi mã lệnh trong VB/VBA

Hàm Timer có thể dùng để xác định thời gian khi mà việc kiểm soát thời gian không quá khắt khe. 

Khi cần kiểm tra sự dịch chuyển thời gian mà mức thay đổi lên đến 1/1000 giây (1 millisecond - mili giây) thì cần dùng các hàm API.
Có thể liệt kê các hàm đo thời gian như sau:
Now, Time, Timer (thuộc VB/VBA)
GetTickCount
TimeGetTime
QueryPerformanceCounter, QueryPerformanceFrequency 


Chúng ta sẽ cùng thực hiện một loạt các thử nghiệm dưới đây sẽ có kết luận.
Với mỗi thủ tục test dưới đây là một phương pháp đo thời gian thực hiện mã lệnh.

Trong VB/VBA, đầu Module khai báo các hàm API

Code:
Declare Function QueryPerformanceCounter Lib "Kernel32" _
            (X As Currency) As Boolean
Declare Function QueryPerformanceFrequency Lib "Kernel32" _
            (X As Currency) As Boolean
Declare Function GetTickCount Lib "Kernel32" () As Long
Declare Function timeGetTime Lib "winmm.dll" () As Long

Ẩn sheet người dùng không thể unhide để hiện ra

h04_03

Để bảo vệ bảng tính không cho người khác xem chúng ta cần đặt bảng tính đó Hide, tuy nhiên người khác sẽ vẫn thấy trạng thái chờ Unhide để xem lại. Có một cách để tạo ra nút Unhide luôn mờ - không thể Unhide sheet mặc dù chúng ta đang cho ẩn sheet ở cấp độ cao...

Sắp xếp các sheet trong Excel tăng dần hoặc giảm dần

Một file Excel với nhiều sheet mà tên của nó không được sắp xếp theo trình tự sẽ khó quản lý. Sau đây tôi chia sẻ với các bạn phương pháp sắp xếp các sheet theo tên tăng dần hoặc giảm dần bằng VBA....

Lập trình vba kết nối và soạn thảo tệp excel qua mạng

A-Tools cung cấp giao diện người dùng để kết nối và soạn thảo tệp Excel qua mạng. A-Tools cung cấp đối tượng lập trình để bạn có thể tự thiết kế một giao diện nhập liệu khác và truy xuất dữ liệu Excel qua mạng bằng dòng lệnh, cài đoạn code vào ứng dụng Excel của bạn để nó có thể chạy được qua mạng. Bài viết dưới đây tôi trình bày với các bạn phương pháp lập trình VBA với A-Tools để kết nối và soạn thảo tệp Excel qua mạng.

Thủ tục ẩn hiện các sheet trừ sheet đầu tiên

Thủ tục ẩn hiện các sheet trừ sheet đầu tiên, khi bạn click vào nút bấm, nếu các sheet còn lại trừ sheet đầu tiên mà chưa ẩn thì nó tự động ẩn, còn nếu những sheet trừ sheet đầu tiên mà ẩn thì nó sẽ hiển thị. 

Trang 1 của 5