You are here:: Hướng dẫn A-Tools Hướng dẫn truy vấn (lọc) dữ liệu trong bảng tính Excel
 
 

Hướng dẫn truy vấn (lọc) dữ liệu trong bảng tính Excel

"SQL Builder" và hàm "BS_SQL"

A-Tools sử dụng hàm BS_SQL để lọc dữ liệu và làm báo cáo. Hàm BS_SQL sử dụng câu lệnh T-SQL kết hợp với các hàm của A-Tools để lọc dữ liệu và làm báo cáo một cách linh hoạt và mạnh mẽ. Dữ liệu có thể móc nối từ nhiều bảng có quan hệ và có thể từ nhiều loại cơ sở dữ liệu (CSDL) khác như: Excel, Access, Foxpro, MS SQL, MySQL, Firebird, ....Mặc dù dữ liệu được lọc vào bảng tính Excel có thể từ nhiều nguồn nhưng chúng được liên kết với nhau, dữ liệu gốc thay đổi thì báo cáo thay đổi theo.

 Đặt tên vùng dữ liệu trong bảng tính Excel (worksheet)
Trong bảng tính có nhiều vùng dữ liệu, A-Tools lọc dữ liệu từ các vùng này.
Ví dụ lọc lấy các chứng từ trong sheet "KHO", vùng dữ liệu A3:K68.
Đặt công thức:
=BS_SQL("SELECT * FROM [KHO$A3:K68]")
Nếu vùng dữ liệu được đặt tên là KHO (=KHO!A3:K68) thì công thức như sau.
=BS_SQL("SELECT * FROM KHO")
Việc đặt tên đem lại hiệu quả sử dụng rất cao trong các công thức Excel. Với A-Tools, tên của một vùng KHO được coi như tên của một bảng (table) trong CSDL Excel.
Cách tạo tên cho vùng dữ liệu
Người dùng làm theo trình tự sau:
+ 1: Chọn vùng dữ liệu
+ 2: Chọn menu "Formula" (Với Excel 2007 hoặc cao hơn)
+ Chọn menu "Insert->Name" (Với Excel 2003 hoặc thấp hơn)
+ 3: Chọn "Define Name"

+ Name: đặt tên vùng KHO
+ Refers to: địa chỉ tham chiếu. Excel tự điền.

Sau khi nhập tên xong, nhấn nút "Ok" để hoàn tất.