Nhiều người cùng mở một sheet Excel và nhập cùng một thời điểm với Add-in A-Tools