You are here:: Video hướng dẫn các nghiệp vụ nhập - xuất - tồn đơn giản
 
 

Hướng dẫn các nghiệp vụ nhập - xuất - tồn đơn giản

Video hướng dẫn thực hiện các nghiệp vụ về nhập - xuất - tồn vật tư, hàng hóa trong kho - Phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp BS Silver của Bluesofts:
(*) Nhập:
+ Nhập - mua
+ Nhập kho nội bộ
+ Nhập hàng bị trả lại (hàng xuất bị trả lại)
+ Nhập điều chuyển kho
(*) Xuất:
+ Xuất - bán
+ Xuất kho nội bộ
+ Xuất hàng bị trả lại (hàng nhập phải trả lại)
+ Xuất điều chuyển kho
+ Xuất hao hụt trong kho
(*) In phiếu và báo cáo
+ Xem-In phiếu nhập, phiếu xuất
+ Xem-In chi tiết hàng hàng nhập, phiếu xuất
+ Xem-In chi tiết hàng xuất
+ Xem-In tổng hợp nhập - xuất - tồn
+ Xem-In thẻ kho của một mã vật tư, hàng hóa