CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Lập trình VBA chặn user kết nối tới máy chủ theo thời gian - Chia sẻ Excel qua mạng với A-Tools

Đây là giải pháp chia sẻ Excel qua mạng mà user tự động bị chặn vào một ngày giờ nào đó. Giải pháp lập trình mở rộng tính năng của Add-in A-Tools.