CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hướng dẫn lọc bảng lương trong Excel với hàm BS_VLOOKUP

Lọc bảng lương có nhiều điều kiện, kết quả trả về một hay nhiều cột tùy ý, đánh số thứ tự và co giãn dòng tự động khi điều kiện thay đổi.

Để lọc dữ liệu từ một vùng hay mảng bạn có thể dùng hàm BS_VLOOKUP cho phép lọc nhiều điều kiện, tốc độ chạy nhanh khi dữ liệu lớn, kết quả lọc trả về một mảng, tự động co giãn, chèn khi điều kiện thay đổi.

Video hướng dẫn chi tiết


 
Download file Excel thực hành 
Để thực hành với hàm BS_VLOOKUP bạn cần cài Add-in A-Tools.


Giải thích công thức:

=bs_Vlookup("7=LĐTT,CSTĐ,5<5.0,9>20",B5:J9,A19:J19,,"INSERT=YES")

+ Tham số đầu tiên là: "7=LĐTT,CSTĐ,5<5.0,9>20"
Cột vị trí số 7 (Thi đua) chứa các giá trị LĐTT hoặc CSTĐ (không dùng dấu nháy kép)
và 5<5.0 là cột vị trí số 5 (HS lương) nhỏ hơn 5.0
và 9>20 là cột vị trí số 9 (Năm thâm niên) lớn hơn 20.

+ Tham số thứ hai là: B5:J9 vùng dữ liệu nguồn, bạn có thể đưa vào một array.
+ Tham số thứ ba là: A19:J19 vùng chứa hàm và tọa độ những cột cần lấy từ bảng nguồn. bạn có thể nhập vào một array.
+ Tham số thứ năm: "INSERT=YES" để bảng kết quả tự co giãn và chèn dòng khi điều kiện thay đổi.