CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Quản trị chi phí trong doanh nghiệp bằng Excel

 Giải pháp ứng dụng công cụ Add-in A-Tools Pro với truy vấn SQL trên Excel để thiết kế ứng dụng Quản trị chi phí bằng Excel giúp doanh nghiệp quản lý chi phí bằng Excel hiệu quả hơn:
- Theo dõi chi phí chi tiết theo khoản mục phí
- Theo dõi ngân sách chi phí
- Theo dõi chi phí phát sinh thực tế
- Lên báo cáo tự động: Tổng hợp chi phí thực tế, Báo cáo thực hiện ngân sách, Báo cáo phân tích chi phí, Biểu đồ quản trị chi phí.
Link videos demo file excel Quản trị chi phí:


Một số mẫu báo cáo quản trị chi phí tự động trong chương trình
1. Báo cáo phân tích chi phí 2 chiều dạng Crosstab

2. Báo cáo thực hiện ngân sách chi phí

3. Biểu đồ quản trị chi phí doanh nghiệp
Đăng ký tham gia khóa học: Kỹ thuật tạo báo cáo động trên Excel và Add-in A-Tools
Hoặc liên hệ đặt hàng thiết kế file theo đặc thù
Hotline: 0243 791 7200 hoặc 096 555 6989