CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hướng dẫn kiểm tra và xóa giá trị trùng trong Excel

Đôi khi làm dữ liệu chúng ta gặp phải dữ liệu trùng nếu không có phương pháp xử lý hiệu quả thì sẽ mất nhiều thời gian để làm. Clip chia sẻ cách đơn giản để các bạn làm được việc này nhanh chóng.  
Cách kiểm tra giá trị trùng đơn giản
+ Dùng hàm COUNTIF để đếm số lần xuất hiện của giá trị trong vùng, nếu lớn hơn 1 tức là nó đã xuất hiện ít nhất 2 lần. Công thức như sau


=COUNTIF($A$4:$A$9,A4)

$A$4:$A$9 là vùng dữ liệu, khi dùng chuột quét vào trong hàm COUNTIF nhấn F4 để khóa vùng lại (biểu hiện có dấu $ bao tên cột và dòng. Mục đích khi copy công thức ra nơi khác vùng không bị thay đổi địa chỉ.
A4 là ô đầu tiên của vùng - là giá trị cần kiểm tra, hãy để giá trị tương đối để khi copy công thức ra các ô khác thì A4 thành A5, A6,..

Công thức đếm số giá trị trùng và bỏ qua ô trống là
+ Tại D2 nhập công thức đếm số giá trị của vùng:
=COUNTA(A4:A9)
+ Tại E2 nhập công thức đếm số giá trị không trùng bỏ qua ô trống
=SUM(IF(UNIQUE(A4:A9)<>"",1,0))

Giải thích:
Hàm UNIQUE lấy ra mảng - array giá trị không trùng nhưng nó chứa cả ô trồng
Công thức IF(UNIQUE(A4:A9)<>"",1,0) để lấy ra mảng giá trị gồm 1 và 0 (0 là ô trống)
Hàm SUM bao bên ngoài hàm IF để tổng các giá trị trong mảng trả về bới hàm IF (chỉ gốm giá trị 1 và 0) chính là đếm giá trị không trùng bỏ qua ô trống.

+ Tại H2 công thức = E2-D2 ta có số giá trị trùng
 
Cách xóa giá trị trùng trong Excel
Bước 1: Chọn vùng dữ liệu
Bước 2: Vào tab Data -> Remove Dublicates


Các bài kiến thức về Excel nâng cao các bạn tham khảo thêm tại đây (nhèn menu bên phải sau khi mở link này.