CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Cấu trúc hàm logic IF, LEFT

Các hàm luận lý (logical) được sử dụng rất nhiều trong quá trình xử lý dữ liệu trong Excel. Nếu các bạn chưa biết hết về các hàm luận lý thông dụng thì cùng theo dõi bài viết dưới đây.
Dưới đây là ví dụ về hai hàm cơ bản, được sử dụng nhiều nhất trong kế toán và các công thức có điều kiện trên Excel, 

1.jpg

Tại cột Mã mình dùng hàm LEFT để lấy ra mã từ mã hàng. Hàm LEFT dùng để lấy ra số ký tự từ trái qua phải, gồm 2 đối số, đối số thứ nhất là chuỗi ký tự, đối số thứ 2 là số ký tự cần lấy. Để lấy mã ta dùng công thức như sau.B4 =LEFT(A4,1)

2.jpg

Để tính thời gian lưu kho, chúng ta dùng các công thức thông thường như số học, bởi vì ngày tháng cũng là một định dạng kiểu số, chúng ta chỉ cần lấy ngày bán trừ đi ngày nhập sẽ ra thời gian lưu kho, công thức như sau: E4=D4-C4

3.jpg

Để giải quyết bài toán nhận xét với nhiều điều kiện, chúng ta sẽ áp dùng cấu trúc IF lồng IF, cấu trúc một hàm IF gồm 3 đối số, đối số 1 là điều kiên, đối số 2 là kết quả trả về nếu đối số 1 là đúng, đối số 3 trả về nếu điều kiện sai.
Công thức sẽ là: =IF(E4<=30,"Bán chạy",IF(E4<=90,"Bán Được","Bán Chậm"))

4.jpg

Tương tự với cột nhận xét, cột thuế và cột thưởng cũng được dùng cấu trúc IF lồng IF như sau:
Thuế =IF(B4="A",I4*1%,IF(B4="B",I4*2%,IF(B4="C",I4*7%,I4*10%)))
Thưởng:=IF(AND(E4<=30,B4="A"),I4*2%,IF(AND(E4<=90,B4="B"),I4*1%,0))

5.jpg

Để tìm hiểu chuyên sâu hơn về các hàm, mở rộng thêm nhiều kiến thức bổ ích, nhiều hàm và cá trúc hàm khác nhau, các bạn tham khảo tại khóa đào tạo Excel cơ bản của công ty cổ phần Bluesofts .
Còn đây là file ví dụ về bài toán trên, các bạn tải về tham khảo : Download