CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Chia sẻ file Excel có VBA qua mạng với A-Tools P1 - Sửa code trong sự kiện

 File Excel có VBA muốn chia sẻ qua mạng cần chỉnh sửa code trong các thủ tục sự kiện. Tại những dòng hiển thị MsgBox, Userform hãy các cửa sổ, các lệnh Select, Activate của Cells,Range,Sheet phải kiểm tra có phải A-Tools  đang chạy không ở cả máy chủ, máy khách, nếu không phải máy chủ mới được chạy.

Download file Excel có mã nguồn VBA trong video trên


Mã nguồn VBA
 
'CODE sua lai la:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 
  Dim d As Long, c As Long 
  Dim xnet As New BSNetwork 'A-Tools
  On Error GoTo lbEndSub 'LABEL
  d = Target.Row 
  c = Target.Column 
  If c = 2 Then 'B
   If Target.Value < 0 Or Not IsNumeric(Target.Value) Then 
     'Chi hien thi neu A-Tools khong chay hoac khong phai may chu dang chay
     'xnet.IsRunning = TRUE => A-Tools dang chay may chu (Server) hoac may khach (CLient)
     'xnet.IsServer = TRUE => A-Tools may chu dang chay
     If Not xnet.IsRunning Or Not xnet.IsServer Then 'A-Tools
      MsgBox "Gia tri nhap loi.", vbCritical 
     End If 
     Exit Sub 
   End If 
   If Not xnet.IsRunning Or Not xnet.IsServer Then 'A-Tools
     Target.Offset(, 2).Select 'D
     'Cac lenh Select, Activate
   End If 
  End If 
  lbEndSub: 'LABEL
  If Err.Number <> 0 Then 'Neu loi xay ra
   If Not xnet.IsRunning Or Not xnet.IsServer Then 'A-Tools
     MsgBox Err.Description, vbCritical 
   End If 
  End If 
  Set xnet = Nothing 'A-Tools
End Sub 

Chia sẻ file Excel có VBA qua mạng với A-Tools P2 - Mở sheet trong máy chủ
 
CÁC BÀI HỌC LIÊN QUAN